Sanacija oblaoutvrde Mihajlovac - Slatinski most 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izgradnja betonskog zida nizvodno od elektrane HE Đerdap 2 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Kralja Aleksandra u Kladovu 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Humuziranje spoljne kosine nasipa i izrada puta na koti 88 od kasete B 

NARUČILAC: PD TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC

 

Radovi na zaštiti deponije pepela SKO od velikih voda Dunava I faza 

NARUČILAC: PD TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC

 

Izgradnja fekalne kanalizacije ( kolektor)od puta R-109 do IT parka L-2500 m u opštini Inđija

NARUČILAC: MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

 

Izvođenje radova na izgradnji dela drenažnog sistema za odvodnjavanje jaruge u naselju Vajuga 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacije u Obrenovcu ul. Raje Popovića – ul Đačkog bataljona

NARUČILAC: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC

 

Izvođenje radova na odvodnjavanju ulica u naselju Vajuga 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izvođenje radova na izgradnji drenažnog sistema u naselju Vajuga 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Nikole Tesle u naselju Davidovac 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izgradnja primarne vodovodne mreže naselja Ševica : izgradnja vodovoda, izgradnja rezervoara, izvođenje elektroradova i izgradnja kaptaže

NARUČILAC: MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I OPŠTINA KUČEVO

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže u naselju Tekija 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izvođenje završnih radova na fekalnim pumpnim stanicama u priobalju HE Đerdap 2 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Rekonstrukcija tramvajske dvokolosečne pruge i tramvajske kontaktne mreže od ul. Cara Dušana do Pristaništa – odvodnjavanje tramvajske pruge

NARUČILAC: ALPINE D.O.O. BEOGRAD

 

Izvođenje radova na zameni dela vodovodne mreže u naselju Tekija 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”