Izrada pumpne stanice zalivnog sistema kompeksa Kusjak u HE Đerdap 2 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji kišnog-atmosferskog kanala u ul. 12 septembra, Marinka Blagojevića i Čučuk Stane, potez od železničke stanice do kanala, kao i za dodatne radove 

NARUČILAC: OPŠTINA NEGOTIN.

 

Sanacija krune nasipa CS Požeženo ušće Peka, završna deonica do mosta u dužini oko 1400m 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Davidovcu 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izgradnja kanalizaciono crpne stanice Krnjača I sa dovodono - odvodnim kolektorom od Pančevačkog puta do izliva u Dunav i pristupnom saobraćajnicom, III partija Potisni cevovod 2 fi 600 od KCS Krnjača I do izliva u Dunav

NARUČILAC: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA Ugovor br..: 51231/96000-II-6 od 29.08.2011.

 

Projektovanje i izrada II faze fekalne kanalizacije naselja Kanal 

NARUČILAC:GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC

 

Izvođenje radova na čišćenju jame u FCS Kupinac 

NARUČILAC: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC

 

Novi radovi na izgradnji dela atmosferske kanalizacije u ulici 22.septembra u Kladovu-deo na Trgu kralja Petra

NARUČILAC: DIREKCIJA ZA PLANIRANJE, IZGRADNJU I UREĐENJE KLADOVO

 

Dodatni radovi na izgradnji dela atmosferske kanalizacije u ulici 22.septembra u Kladovu-deo na Trgu kralja Petra

NARUČILAC: DIREKCIJA ZA PLANIRANJE, IZGRADNJU I UREĐENJE KLADOVO 

 

Izrada izlivne konstrukcije na kišnoj kanalizaciji u naseslju Topolice u Obrenovcu 

NARUČILAC: JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

 

Dodatni radovi na nadvišenju nasipa Vinci - Požeženo, sektor Požeženo - ušće Peka 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Sanacija cevovoda i priključaka u naselju Rvati 

NARUČILAC: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC

 

Rekonstrukcija kišnog- atmosferskog kanala u ul. 12. Septembra, Marinka Blagojevića i Čučuk Stane, potez od železničke stanice do kanala

NARUČILAC: OPŠTINA NEGOTIN

 

Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije Negotin sa kućnim priključcima 

NARUČILAC: OPŠTINA NEGOTIN

 

Izgradnja dela atmosferske kanalizacije u ulici 22.septembra u Kladovu 

NARUČILAC: JP ZA PLANIRANJE, IZGRADNJU I UREĐENJE KLADOVO

 

Izvođenje radova na instalaciji vodovoda i kanalizacije zgrade za edukaciju radnika HE Đerdap2 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Radovi na betonskoj oblozi u Ivanovu 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Davidovac 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Pinosava 

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA 

 

Izvođenje radova na betonskoj oblozi Milje i Ivanovo 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Nadvišenje nasipa Vinci – ušće Peka deonica od CS „Požeženo“ do ušća Peka suvozemnim putem 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”