Izvođenje radova na fekalnojkanalzaciji Korbovo-Partija 1 - fekalna kanalizaciona mreža Korbovo

NARUČILAC: PS - OGRANAK HE ĐERDAP

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Korbovu

NARUČILAC: JP EPS - OGRANAK HE ĐERDAP

Partija 3-Rekonstrukcija kanalizacione mreže u krugu HE Đerdap 2

NARUČILAC: JP EPS, OGRANAK HE ĐERDAP

Izvođenje dela radova na rehabilitaciji i proširenju vodovodne mreže u Vranju - Serija 2, a koji su deo projekta "Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji"-Program II, Faza 2

NARUČILAC:BEONANT DOO